Zámečnictví Adámek

Firma Zámeènictví Bohuslav Adámek vznikla v roce 2001.

Zabývá se zakázkovou a sériovou výrobou bran,branek, sloupků a oplocení objektů, vèetnì realizace montáží a servisní činnosti. Dále kovoobrábìním, zhotovováním atypických interiérových a exteriérových prvkù, kovaných plotù, kontejnerù, kovových reklamních panelù, poutaèù a dílcù, výrobou forem na prefabrikáty, lisováním, tváøením a ostatním zpracováním kovù, vèetnì povrchových úprav.

V roce 2005 byl započat vývoj a výzkum mechanických zábranných prostøedkù a zaøízení, které zdárnì napomáhají k ochranì objektù a lokalit se zvláštním režimem. Byla provedena nárazová zkouška vozidlem do bariéry, kterou jsme k tìmto úèelùm vyvinuli. Tyto naše kvalitní výrobky, které jsou vyrábìny od roku 2005, ať se jedná o retardéry prùbìžné nebo otevírací, splòují veškeré nároky na používání, jak v civilním, tak ve vojenském sektoru. V souèasné dobì firma Zámeènictví Adámek vlastní Osvìdèení o zápisu užitného vzoru na Retardér prùbìžný, mobilní, s vyšším zdvihem a na Mobilní otevírací retardér.

 

Nová provozovna na adrese   Humpolecká 3892 , Havlíčkův Brod.

© Zámečnictví Adámek

Created by Compakt